Historia powstania FUNDACJI
Ósmego listopada 2000 r. zosta³a zarejestrowana Fundacja Dom Trzeciego Tysi¹clecia im. Stefana Kardyna³a Wyszyńskiego.
Dom Trzeciego Tysi¹clecia im. Stefana Kardyna³a Wyszyńskiego powstaje przy koœciele œw. Katarzyny w Zamoœciu. Prowadzona tam bździe dzia³alnoœę duszpasterska i wychowawcza, powstan¹ gabinety rehabilitacyjne i poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Dom zostanie zbudowany na fundamentach dawnego klasztoru reformatów.

Kamie
ń wźgielny pod budowź Domu zosta³ przywieziony z Zuzeli, miejsca urodzenia kard. Wyszyńskiego. Kamień poœwiźci³ Jan Pawe³ II 12 czerwca 1999 r. podczas wizyty w Zamoœciu. Aby przyspieszyę realizacjź projektu, 8 listopada 2000 r. powo³ano specjaln¹ Fundacjź. G³ównym jej celem jest gromadzenie funduszy na budowź Domu Trzeciego Tysi¹clecia. Fundacja wspieraę bździe finansowo nie tylko budowź i wyposaæenie Domu, ale równieæ jego przysz³¹ dzia³alnoœę.

Od 1989 r. wokó
³ koœcio³a œw. Katarzyny trwaj¹ prace renowacyjne. Dziźki staraniom rektora, ks. Zdzis³awa Ciæmińskiego, budynek ocala³ przed zamkniźciem i zawaleniem. - W pewnym momencie pojawi³a siź idea odbudowy ca³ego zespo³u poreformackiego. OdnaleŸliœmy dokumenty archiwalne mówi¹ce, æe w tym miejscu istnia³ kiedyœ klasztor. Potwierdzi³y to badania archeologiczne. Odnaleziono fundamenty klasztoru i kruchty koœcielnej z czasów, gdy budynki te naleæa³y do reformatów - mówi wiceprezes fundacji Piotr Kondraciuk.

Dla upami
źtnienia 50. rocznicy bierzmowania, jakiego w Zamoœciu udzieli³ harcerzom bp Stefan Wyszyński, ufundowali oni okolicznoœciow¹ tablicź. Wtedy powsta³a teæ idea budowy pomnika Prymasa, a z czasem Domu Tysi¹clecia, jako daru wdziźcznoœci Prymasowi Tysi¹clecia.

- Kardyna
³ Wyszyński to cz³owiek, o którym moæna powiedzieę, æe jest i bździe przewodnikiem duchowym narodu. Pozostawione przez niego dziedzictwo jest kopalni¹ wiedzy i si³y ducha, któr¹ naleæy pielźgnowaę i przekazywaę nastźpnym pokoleniom Polaków - mówi prezes fundacji, dawna harcerka, Alicja Trefler z Warszawskiego Ko³a Zamoœcia.

Prymas Wyszy
ński by³ zwi¹zany z terenem obecnej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Podczas okupacji niemieckiej przebywa³ i dzia³a³ na terenach Zamojszczyzny, m.in. w Stanis³awie i Æu³owie. W latach 1946-1948 jako biskup lubelski bra³ udzia³ w uroczystoœciach religijnych, szkolnych i harcerskich.

- Nasz dom, to pomys
³ stworzenia centrum religijno-kulturalnego o charakterze ogólnodiecezjalnym, skupiaj¹cego róænorakie dzia³ania maj¹ce miejsce przy koœciele œw. Katarzyny - dodaje Kondraciuk. W placówce odbywaę siź bźd¹ sympozja, sesje popularnonaukowe, kursy, seminaria dla rodziców, nauczycieli, m³odzieæy szkolnej i akademickiej oraz stowarzyszeń i organizacji ukazuj¹cych prymasowsk¹ koncepcje wychowania. Bździe to kontynuacja obecnie istniej¹cych projektów, spotkań, konferencji, odczytów, wystaw i konkursów zwi¹zanych z postaci¹ Prymasa Tysi¹clecia. W zabudowaniach znajd¹ siź równieæ: poradnia psychologiczno-pedagogiczna i gabinety rehabilitacyjne.

- Chodzi o pomoc nie tylko duchow
¹, ale teæ lekarsko-rehabilitacyjn¹ i materialn¹ dla uzaleænionych, niepe³nosprawnych, samotnych matek wychowuj¹cym dzieci, sierot i rodzin wielodzietnych, jakich w naszym lokalnym œrodowisku jest wiele - mówi rektor koœcio³a ks. Zdzis³aw Ciæmiński.

Obecnie rektorat ko
œcio³a œw. Katarzyny organizuje spotkania i zloty m³odych ze szkó³, których patronem jest Stefan Kardyna³ Wyszyński. W regionie jest ich dziesiźę. - Chcemy rozszerzyę przedsiźwziźcie z poziomu lokalnego, byę moæe na ogólnopolski - mówi Kondraciuk. W inicjatywie pomaga dzia³aj¹ce od 1960 r. Warszawskie Ko³o Zamoœcia im. Micha³a Pieszki. Skupia ono nie tylko osoby urodzone w Zamoœciu, ale równieæ zwi¹zane z nim poprzez szko³ź, pracź, utrzymuj¹ce kontakty z miastem i pe³ni¹cym funkcje jego ambasadora.

Ko
œció³ œw. Katarzyny zosta³ wybudowany wg projektu Jana Micha³a Linka w 1674 r. Ponad 150 lat temu dokonano kasaty mieszcz¹cego siź w nim klasztoru reformatów. Œwi¹tynia w swojej historii przeæy³a burzliwe dzieje. Pe³ni³a funkcje œwieckie. Znajdowa³y siź w tu magazyny, kwatery æo³nierzy, teatr. Podczas okupacji hitlerowskiej w podziemiach koœcio³a ukrywany by³ obraz "Ho³d Pruski" Jana Matejki.

Od 1995 r. przy ko
œciele dzia³a: Legion Marii, Rycerstwo Niepokalanej, Krucjata Modlitwy w Obronie Nienarodzonych, III Zakon Franciszkański, Wspólnota Najœwiźtszej Krwi Chrystusa. Koœció³ nawi¹zuj¹c do tradycji przedwojennych sta³ siź koœcio³em szkolnym i akademickim. Znajduj¹ siź w nim relikwie œw. Andrzeja Boboli.

W 1997 r. odtworzono sygnaturk
ź i szczyt przywracaj¹c nowe, architektonicznie spójne z zabudow¹ staromiejsk¹ zwieńczenie œwi¹tyni. W odrestaurowanych podziemiach znajd¹ siź tablice upamiźtniaj¹ce ofiary Sybiru i Katynia. Wokó³ koœcio³a powstaje Kalwaria Zamojska. W jej centrum stoi siedmiometrowy Krzyæ Katyński. Postawiono go w 60. rocznicź zbrodni, na ziemi przywiezionej z do³ów œmierci w Charkowie, Miednoje i Katyniu.

Projekt rekonstrukcji zespo
³u poreformackiego wykona³ zespó³ pod kierunkiem architekta Jana Radzika. Nawi¹zuje on planem i iloœci¹ kondygnacji do barokowych budowli.

Fundacja zaprasza wszystkich, którym bliskie jest dziedzictwo Prymasa Tysi?clecia do wspó
³pracy, wsparcia duchowego i materialnego.
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 sierpnia 2003 r.

   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysi¹clecia
Copyright by LeM©