• powszechnianie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży wartości religijnych, patriotycznych, narodowych i społecznych zawartych w nauce Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,

• prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej mającej na celu kształtowanie postaw zgodnych z nauką społeczną Kościoła Katolickiego i dziedzictwem Prymasa Tysiąclecia,

• udzielanie pomocy duchowej, lekarsko-rehabilitacyjnej i materialnej ludziom potrzebującym, opuszczonym, uzależnionym, niepełnosprawnym, samotnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, sierotom i rodzinom wielodzietnym,

• udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej Rektorowi Kościoła św. Katarzyny w Zamościu przy budowie Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego dla uczczenia setnej rocznicy jego urodzin,

• tworzenie ośrodków skupiających ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie zgodnie z zasadami pedagogiki chrześcijańskiej w ujęciu Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©