W roku 2015 Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu 26 października po zakończonej czwartej kadencji powołało nową Radę Fundacji i Radę Programową na piątą kadencję.
SPAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI   (wypis)

FUNDACJI DOM TRZECIEGO TYSI
ĄCLECIA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ZAMOŚCIU

ZA OKRES IV KADENCJI ZARZ
ĄDU FUNDACJI  ZA 2014 Rok

I. Dane Fundacji

Nazwa:            Fundacja Dom Trzeciego Tysi
ąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Siedziba i adres: Zamo
ść, ul. Akademicka 10, 22-400 Zamość Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 8 listopada 2000 rok.
Numer KRS: 0000118889 Numer REGON: 95103667

Dane dotycz
ące członków Zarządu Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego:

Prezes Zarządu: Jadwiga Mazur,
wiceprezes: Leszek Michalski, sekretarz Zarządu: Jan Cieplechowicz

Cele statutowe Fundacji:
-
upowszechnianie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży wartości religijnych, patriotycznych, narodowych i społecznych zawartych w nauce ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
- prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej mającej na celu kształtowanie postaw zgodnych ze społeczną nauką Kościoła Katolickiego i dziedzictwem Prymasa Tysiąclecia,
- udzielanie pomocy duchowej, lekarsko - rehabilitacyjnej i materialnej ludziom potrzebującym, opuszczonym, uzależnionym, niepełnosprawnym, samotnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, sierotom i rodzinom wielodzietnym,
- udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej Rektoratowi Kościoła św. Katarzyny w Zamościu przy budowie Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego dla uczczenia setnej rocznicy jego urodzin,
- tworzenie ośrodków skupiających ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie zgodnie z zasadami pedagogiki chrześcijańskiej w ujęciu ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.II. Zakres dzia
łalności statutowej, zasady i formy jej prowadzenia

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1.  Fundacja wraz ze Szko
łą Podstawową w Baicach zorganizowała w dniu 18 stycznia 2014r. dla osób wchodzących w skład jej organów oraz nauczycieli i uczniów szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej spotkanie opłatkowe podczas którego uczniowie z wymienionej wyżej szkoły zaprezentowali przedstawienie nawiązujące tematyką do Świąt Bożego Narodzenia.

2.  Wspólnie ze szko
łami im Prymasa Tysiąclecia Fundacja przeprowadziła w 2014 r. konkurs palm, pisanek i kart świątecznych przed Świętami Wielkanocnymi. Fundacja urządziła wystawę prac konkursowych dostarczonych przez szkoły, a komisja powołana przez Zarząd Fundacji dokonała ich oceny. Zdjęcia nagrodzonych prac zostały zamieszczone na stronie internetowej Fundacji.

3.  Fundacja zorganizowa
ła w dniu 24 maja 2014r. spotkanie dla szkół prymasowskich Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Przy tej okazji Zarząd Fundacji wręczył nagrody uczestnikom konkursu wielkanocnego 2014r.

4.  Zarz
ąd Fundacji ufundował 10 nagród książkowych dla uczestników IX Turnieju w Halowej Piłce Nożnej, który zorganizowała Szkoła Podstawowa w Łabuńkach Pierwszych 21 marca 2014 r.

5.  Fundacja ufundowa
ła 10 nagród dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursie plastyczno – poetyckim zorganizowanym w czerwcu 2014r. przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w ramach XX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Zamościu. W Kościele O.O. Franciszkanów w Zamościu uroczystościom przewodniczył i Mszę św. odprawił ks. bp Mariusz Leszczyński.

6.  Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli 4 czerwca 2014r. we Mszy
św. na zakończenie rajdu szkół im. Prymasa Wyszyńskiego z Polesia Małego i Hoszni Ordynackiej do Radecznicy i wspólnym radosnym świętowaniu.

7.  Przedstawiciele Fundacji brali czynny udzia
ł w dniu 28 każdego miesiąca w Maszach Św. o beatyfikację Sługi bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz przeprowadzali zbiórkę przy kościele na fundusz stypendialny.

8.  Jesieni
ą 22 października 2014r. Zarząd Fundacji zorganizował spotkanie z przedstawicielami szkół z diecezji zamojsko – lubaczowskiej noszących imię Prymasa Wyszyńskiego na którym ustalono termin spotkania opłatkowego oraz  omówiono plany współpracy na rok szkolny 2014/2015

9.  Na bie
żąco prowadzona była strona internetowa Fundacji.

10. Fundacja gromadzi
ła środki finansowe na wspieranie budowy Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a także na stypendia. Fundacja ufundowała w roku szkolnym 2013/2014  12 stypendiów, które wypłacane były każdego miesiąca od lutego do czerwca 2014 r. w wysokości 100 zł każde.

11. Fundacja pokry
ła koszty konserwacji kapliczki w Żułowie, upamiętniającej pobyt księdza Stefana Wyszyńskiego w czasie okupacji . 

   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©