SPAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI   (wypis)

FUNDACJI DOM TRZECIEGO TYSIĄCLECIA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ZAMOŚCIU

ZA OKRES III KADENCJI ZARZĄDU FUNDACJI  ZA 2011 Rok

I. Dane Fundacji

Nazwa:            Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Siedziba i adres: Zamość, ul. Akademicka 10, 22-400 Zamość Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 8 listopada 2000 rok.
Numer KRS: 0000118889 Numer REGON: 95103667

Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego:

Prezes Zarządu: Jadwiga Mazur,
wiceprezes: Leszek Michalski, sekretarz Zarządu: Jan Cieplechowicz

Cele statutowe Fundacji:
- upowszechnianie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży wartości religijnych, patriotycznych, narodowych i społecznych zawartych w nauce ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
- prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej mającej na celu kształtowanie postaw zgodnych ze społeczną nauką Kościoła Katolickiego i dziedzictwem Prymasa Tysiąclecia,
- udzielanie pomocy duchowej, lekarsko - rehabilitacyjnej i materialnej ludziom potrzebującym, opuszczonym, uzależnionym, niepełnosprawnym, samotnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, sierotom i rodzinom wielodzietnym,
- udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej Rektoratowi Kościoła św. Katarzyny w Zamościu przy budowie Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego dla uczczenia setnej rocznicy jego urodzin,
- tworzenie ośrodków skupiających ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie zgodnie z zasadami pedagogiki chrześcijańskiej w ujęciu ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.


II. Zakres działalności statutowej, zasady i formy jej prowadzenia

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

1. Fundacja wraz ze Szkołą Podstawową w Łabuńkach Pierwszych zorganizowała dla osób wchodzących w skład jej organów oraz nauczycieli i uczniów szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej spotkanie opłatkowe w dniu 8 stycznia 2011r. w trakcie, którego uczniowie z wymienionej wyżej szkoły zaprezentowali przedstawienie nawiązujące tematyką do Świąt Bożego Narodzenia, a przedstawiciele Fundacji wręczyli nagrody uczniom biorącym udział w Konkursie Bożonarodzeniowym 2010 r. W spotkaniu opłatkowym uczestniczył ks. bp Wacław Depo.

2. Wspólnie ze szkołami im Prymasa Tysiąclecia Fundacja przeprowadziła w 2011 r. konkurs palm, pisanek i kart świątecznych przed Świętami Wielkanocnymi. Fundacja urządziła wystawę prac konkursowych dostarczonych przez szkoły, a komisje powołane przez Zarząd Fundacji dokonały ich oceny. Zdjęcia nagrodzonych prac zostały zamieszczone na stronie internetowej Fundacji.

3. Wspólnie z Gimnazjum nr 4 w Zamościu Fundacja zorganizowała uroczystości 26 maja 2011r.  z okazji 30 - lecia śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego dla szkół prymasowskich Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu. Przy tej okazji Zarząd Fundacji wręczył nagrody uczestnikom konkursu wielkanocnego 2011r. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. bp Wacław Depo.

4. Zarząd Fundacji spotkał się z dyrektorami i nauczycielami szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 24 listopada 2011r. Celem spotkania była wymiana poglądów dotyczących sposobu realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wartości zawartych w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, oraz opiniowanie regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w roku szkolnym 2011/2012. Podczas spotkania ustalono także termin i miejsce spotkania opłatkowego szkół na 14 styczniu 2012 r. w Gimnazjum w Mirczu.

5. Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w uroczystościach Dnia Patrona w Szkole Podstawowej w Biłgoraju 9 czerwca 2011r., w Gimnazjum Nr 4 w Zamościu w dniu 5 października 2011 r., a także w uroczystościach podsumowujących VI Turnieju w Halowej Piłce Nożnej, który zorganizowała Szkoła Podstawowa w Łabuńkach Pierwszych 22 marca 2011 r. Zarząd Fundacji ufundował 10 nagród książkowych oraz ofiarował szkole w Łabuńkach Pierwszych w darze książkę dotyczącą osoby Prymasa Wyszyńskiego.

6. Fundacja ufundowała 10 nagród dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursie plastyczno - poetyckim zorganizowanym przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Zamościu w ramach XVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Zamościu p.t. „W przyjaźni z Bogiem i ludźmi”. W Kościele O.O. Franciszkanów w Zamościu uroczystościom przewodniczył i Mszę św. odprawił ks. bp Mariusz Leszczyński.

7. Przygotowana przez Fundację wystawa fotograficzna poświęcona Kardynałowi Wyszyńskiemu p.t.„Wszystko postawił na Maryję” była eksponowana podczas uroczystości z okazji 30 - lecia śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu oraz w Kościele św. Katarzyny w Zamościu a także na uroczystości Dnia Patrona w Gimnazjum w Sitnie 28 maja 2011r.

8. W 2010 r. Fundacja opracowała do wspomnianej wystawy trzy plansze upamiętniające pobyt biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego (późniejszego Prymasa Polski) w Zamościu w latach 1946 - 1948.

9. 28 maja 2011r. Zarząd zorganizował uroczystości z okazji 30 - lecia śmierci Prymasa Tysiąclecia dla osób związanych z Fundacją oraz dla społeczności Zamościa w Kościele Św. Katarzyny w Zamościu.

10.  Na bieżąco prowadzona była strona internetowa Fundacji.

11. Fundacja gromadziła środki finansowe na wspieranie budowy Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a także na stypendia. Fundacja ufundowała w roku szkolnym 2010/2011 13 stypendiów wypłacanych od lutego do czerwca 2011 r. w wysokości 50 zł każde,  W roku 2011 Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu 28 czerwca po zakończonej trzeciej kadencji powołało nową Radę Fundacji, Komisję Rewizyjna i Radę Programową na czwartą kadencję.
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©