3rajd_pieszy
3rajd_pieszy
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Biłgoraju.


Termin: 10 czerwca 2015 r. ( środa )

Miejsce: Sanktuarium w Krasnobrodzie w roku Jubileuszu 50 – lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej
Krasnobrodzkiej 

Cele rajdu:
· uczczenie pobytu Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Ziemi Lubelskiej,
· aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
· integracja dzieci i młodzieży ze Szkół Prymasowskich naszej diecezji,
· popularyzacja turystyki pieszej.
Warunki uczestnictwa:
       W rajdzie biorą udział uczniowie szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
z Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Wpisowe od uczestnika rajdu wynosi 10 zł. Grupa przyjeżdża pod opieką nauczyciela ( wychowawcy ). Zgłoszenia liczby uczestników wraz z opiekunami należy dokonać do dnia 5.06.215r. pocztą elektroniczną sp1bilgoraj@op.pl lub pod nr telefonu: 84 686 07 17. Rajd odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Każdego uczestnika obowiązuje dyscyplina rajdowa i wspólna odpowiedzialność za innych uczestników rajdu. Każda grupa z opiekunem powinna posiadać apteczkę.
Grupa uczestnicząca w rajdzie, przygotowuje pamiątkową stronę formatu A4 do kroniki rajdu.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
· stosowania się do poleceń i wskazówek wydawanych przez przedstawicieli organizatora rajdu;
· przemieszczania się całą grupą bez oddalania się bez zezwolenia kierownika rajdu;
· zgłoszenia wszelkich niedyspozycji zdrowotnych i skaleczeń do kierownika rajdu;
· przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zachowania ostrożności w miejscach,
w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo;
· czas i miejsce odpoczynku wyznacza kierownik rajdu.


Organizacja rajdu:
     Rajd rozpocznie się o godz. 9:00.Organizatorzy przygotują trzy trasy rajdu o zróżnicowanej długości do
wyboru przez uczestników:

· trasa I licząca 12 km – Ulów – Wapielnia – Szur – Namule – Sanktuarium Matki Bożej
Krasnobrodzkiej,

· trasa II licząca 7 km – Hutki – Pszczeliniec – Rezerwat Św. Roch – Zagóra – Sanktuarium
Matki Bożej Krasnobrodzkiej,

· trasa III licząca 9 km – Zaboreczno ( pomnik bitwy partyzanckiej ) – Dominikanówka –
Sanktuarium Matki Bożej Krasnobrodzkiej.
Transport na miejsce rajdu zapewnia zgłaszająca placówka. Rajd zakończy się wspólnym ogniskiem wszystkich
uczestników, aby wśród śpiewu i zabaw upiec kiełbaski.

Organizatorzy zapewniają:

· kiełbaski i chleb,
· zimne napoje,
· wykwalifikowanych przewodników turystyki pieszej,


                                                                                                       ZAPRASZAMY
Program rajdu:
· godz. 8:50 zbiórka w wyznaczonych miejscach w zależności od wybranej trasy rajdu,
· godz. 9:00 powitanie przez organizatorów rajdu, instruktaż kierownika rajdu, sformułowanie grup rajdowych,
· wymarsz grup na trasy rajdu,
· odpoczynek,
· wymarsz w dalszą trasę rajdu,
· ok. godz. 12.30 Msza św. w sanktuarium w Krasnobrodzie,
· godz. 13:15 – 14:00 Droga krzyżowa do Kaplicy na Wodzie,
· godz. 14:00 ognisko na zakończenie rajdu,
· godz. 15:30 wyjazd w drogę powrotną do domu.

III Rajd Pieszy Szkół  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©